محیط امروزی شرکت‌ها با محیط‌های گذشته فعالیت آن‌ها، بسیار متفاوت است. هیچ شکی نیست که شرکت‌ها با تعداد زیادی از تغییرات روبرو شده و خواهند شد و تحت تاثیر این تغییرات اقدامات ویژه‌ای را صورت خواهند داد. امروزه شرکت‌ها برای آنکه موفق‌تر باشند، سعی می‌کنند با ایجاد پیوندهای استراتژیک از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها متقابل یکدیگر در راستای ایجاد هم‌افزایی و تحقق بهتر اهداف خود استفاده نمایند. در این راستا شرکت صبامیهن نیز سعی کرده با همکاری‌های استراتژیک با مجموعه‌های معظم و اثرگذار کشور همچون صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و …، شبکه‌ای از شرکای استراتژیک را پدید آورد تا از این طریق ضمن ایجاد هم‌افزایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های متقابل، گام‌های مؤثرتری در راستای ارزش‌آفرینی و خلق ثروت پایدار بردارد.