null

سطح مدیریتی بالا

شرکت صبا میهن شرکتی چابک و برخوردار از بالاترین سطح توانمندی های مدیریتی و سرمایه انسانی و بازدهی بالا در تمام سطوح سرمایه گذاری میباشد.

null

رویکرد های نوین

رویکرد صبامیهن سهامداری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و خدماتی دارای ارزش افزوده و بازدهی بالا است که تا به اینجای کار در 10 حوزه مختلف مشغول به فعالیت بوده و در حال توسعه آن میباشد.

null

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در رشته فعالیت هایی که در برنامه استراتژیک شرکت به عنوان رشته فعالیت های اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است ، به عنوان بزرگترین هدف تحقق شرکت صبا میهن در درستور کار شرکت قرار میگیرند.

زمینه های فعالیت

نگاهی به رشته های فعالیت شرکت صبا میهن با توجه به برنامه استراتژیک آن

سرمایه گذاری در رشته فعالیت هایی که در برنامه استراتژیک شرکت به عنوان رشته فعالیت های اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است ،

به عنوان بزرگترین هدف تحقق شرکت صبا میهن در درستور کار شرکت قرار میگیرند.

null

کشت و صنعت

null

خدمات و صنعت بیمه

null

بازرگانی

null

فناوری اطلاعات و ارتباطات

null

معدن و صنایع معدنی

null

صنعت ساختمان

null

انرژی (نفت و گاز)

null

بازار سرمایه و سهام

اخبار مالی

شرکت های زیر مجموعه هلدینگ صبا میهن